คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย :: Faculty of Science and Technology ::

# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 16/11/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 7/11/2561
# อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 1/11/2561
# การสอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 22/10/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 19/10/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 9/10/2561
# ข้อกำหนดการสอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 1 9/10/2561
Read More
# การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15/11/2561
# ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยาราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 15/11/2561
# การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 42 12/11/2561
# การติดตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 9/11/2561
# ประชุม เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณหมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และแผนกิจกรรมการดำเนินงาน LRU OPEN HOUSE 8/11/2561
Read More