คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • bootstrap business templates
  อาจารย์อาทิตย์ ปัญญาคำ
  ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  ผศ.วรายศ หล้าหา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์ยรรยงค์ พานเพ็ง
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • bootstrap business templates
  อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา
  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • bootstrap business templates
  ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
  กรรมการและเลชานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร