more
 

ข่าวทั่วไป
# โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561-2564 4/12/2561
# ประชุม เรื่อง การพิจารณารายละเอียดประกาศและแนวทางในการดำเนินงาน science and technology camp ปีการศึกษา 2561 30/11/2561
# วีดีโอบรรยากาศ LRU OPEN HOUSE ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/11/2561
# การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น 22/11/2561
# ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/11/2561
# การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15/11/2561
# ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยาราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 15/11/2561
# การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 42 12/11/2561
# การติดตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 9/11/2561
# ประชุม เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณหมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และแผนกิจกรรมการดำเนินงาน LRU OPEN HOUSE 8/11/2561
# แหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพ 1/11/2561
# ดาวน์โหลดเอกสาร OTOP 26/10/2561
# กิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพและต้านภัยยาเสพติด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 22/10/2561
# กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร) 10/10/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ม.4 - ม.5) 10/10/2561
# การประชุม คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561 2/10/2561
# ประชุม เรื่อง โครงการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 2/10/2561
# ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 2/10/2561
# แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 1/10/2561
# ประเมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/09/2561
# FOOD AND NUTRITION FAIR พบกับร้านค้าอาหารมากมายทุกวัน และตลาดนัดอาหารทุกวันพุธ 18/09/2561
# วัสดุฝึก-กศ.พ.-1-61 9/09/2561
# วัสดุฝึก-บ.กศ.1-61 9/09/2561
# คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานตลาดนัดวิชาการ(Open House) ณ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 7/09/2561
# การประชุม เรื่อง การจัดงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4/09/2561
# การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม OTOP สัญจร และการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30/08/2561
# ประชุม เรื่อง พัฒนาเค้าโครงร่างวิจัยในการเขียนของบประมาณในการวิจัยประจำปี 2562 และ 2563 แบบโครงการบูรณาการ 24/08/2561
# การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561 9/08/2561
# โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3/08/2561
# คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถวายเทียนพรรษา 26/07/2561
Read More