more
 

ข่าวประกาศสำคัญ
# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 11/12/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 6/12/2561
# โครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 30/11/2561
# ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2561 30/11/2561
# ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 26/11/2561
# (เพิ่มเติม) ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ศูนย์การศึกษาขอนแก่น) 23/11/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 16/11/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 7/11/2561
# อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 1/11/2561
# การสอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 22/10/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 19/10/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 9/10/2561
# ข้อกำหนดการสอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 1 9/10/2561
# ตัวอย่างของข้อสอบการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 9/10/2561
# รายละเอียดของข้อสอบการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 9/10/2561
# ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องโครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 9/10/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 8/10/2561
# ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม การเสนอรายชื่อผู้แทนฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561 21/09/2561
# Mr.Wang Zhuohua อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/09/2561
# การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4/09/2561
# แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (PDF) 3/09/2561
# แบบสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3/09/2561
# สรุปจำนวนทุนวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 29/08/2561
# การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 28/08/2561
# งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 22/08/2561
# พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 26/07/2561
# โครงการจัดอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 19/07/2561
# โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 10/07/2561
# การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับสมบูรณ์) 6/07/2561
# ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งทางไปรษณีย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 5/07/2561
Read More