ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี
  คณบดี
 • bootstrap business templates
  อาจารย์สังสรรค์ หล้าพันธ
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • bootstrap business templates
  ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • bootstrap business templates
  อาจารย์วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 •  

 • bootstrap business templates
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
 • bootstrap business templates
  อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • bootstrap business templates
   นาง เสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • My web solutions

  bootstrap business templates

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.