1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
2 วท.บ. สถิติประยุกต์ วิทยาลัยครูอุดรธานี 2534
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เปิดสอนในสถาบันราชภัฏเลย สถาบันราชภัฏเลย 2543
2 สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบัน ราชภัฏเลย ของนักเรียนในจังหวัดเลยและขอนแก่น สถาบันราชภัฏเลย 2547
3 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งทุนท้องถิ่นในจังหวัดเลย (งานวิจัยทีม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2548
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 การศึกษาความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทย หน้า 157 - 162
2 สภาพการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559. ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทย หน้า 163 - 168
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การจัดการข้อมูล (Data management)
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา