1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ปร.ด. วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
2 วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
3 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 1.การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 40,000 บาท 2547
2 2.ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 113,986 บาท 2555
3 3.โลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เลย – หลวงพระบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 484,349 บาท 2559
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 1. Modeling of malaria incidence in Nepal Journal of research in health sciences ปี 2011 ฉบับที่ 11(1):7-13
2 2. Statistical methods for modeling socioeconomic indicators affecting all-cause mortality in Thailand Proceeding of international conference on applied statistics (ICAS) 21 – 24 May 2014. Khonkaen, Thailand 278 – 284
3 3.ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559 24(3)
4 การศึกษาความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิท หน้า 157 - 162
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การจัดการข้อมูล (Data management), การวิจัยทางสุขภาพ (Health science research), การวิจัยทางการศึกษา (Educational research)
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติประยุกต์ 2559