1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549
2 วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 สมการไดโอเฟนไทน์ 〖(2^k-1)〗^x+〖(2^k)〗^y=z^2 เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มบวกคู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 On the Diophantine equation where is an even positive integer Int.J. Pure Appl. Math 94 (2014), p 65-69
2 On the Diophantine equation when is a positive integer JP J. Algebra, Number Theory Appl 35(2)(2014), p 219 – 225
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 พีชคณิต, ทฤษฎีจำนวน
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์ 2558