1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2549
2 วท.ม. การสอนฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ 2535
3 ค.บ. ฟิสิกส์ วค.นครราชสีมา 2530
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำเลย สภาวิจัย (วช.) 2540
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครื่องจักสานไม้ไผ่ 2542
3 โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 2543
4 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 2545
5 โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเรือนกระจก สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 2545
6 การประมาณปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ของจังหวัดเลย ม.ราชภัฏเลย 2548
7 การศึกษาและพัฒนาเตาเชื้อเพลิงกลีเซอรอล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว) 2553
8 ตัวรับรังสีแบบรวมรังสีชนิด 3 มิติ สนพ. กระทรวงพลังงาน 2555
9 การผลิตน้ำร้อนจากเตาเผาถ่าน ม.ราชภัฏเลย 2555
10 โรงอบยางพาราพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์-เตาเชื้อเพลิงกลีเซอรอลระดับอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว) 2556
11 โรงอบยางพาราพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์-แก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งของกระบวนการผลิตยางพารา สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556
12 การพัฒนาระบบอบแห้งปาล์ม ม.ราชภัฏเลย 2557
13 น้ำมันร่วมกับแก๊สชีวภาพระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
14 เครื่องกรองแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเลย 2559
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 การแพร่ความชื้นและปริมาณพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งผลปาล์มน้ำมัน. ตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560. หน้า 896 - 903ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
2 การวิเคราะห์ปริมาณพลังงานในการอบผลปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพอาศัยวิธีทางวิศวกรรมย้อยรอย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 751 - 759
3 การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุกรองที่ส่งผล ต่อความบริสุทธิ์ของแก๊สชีวภาพ. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย หน้า 1975 - 1980
4 การอบแห้งปาล์มน้ำามันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 2466 - 2473
5 ศึกษาความเร็วของอากาศในหอคอยแสงอาทิตย์. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 1280 - 1285
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล
3 การจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
4 ดาราศาสตร์
5 การประเมินโครงการ
6 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2548
2 รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2559
3 ศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2562