1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2548
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสารประกอบ Ba-K-Si-Ca-P-O กองทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 2555
2 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์มออิเล็กทริกโดยใช้แร่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น กองทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีงบประมาณ 74,80 2556
3 การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์มออิเล็ก-ทริกโดยใช้แร่ในท้องถิ่น Fe2O3-SO3-SiO2-Others กองทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีง 2557
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 THERMOELECTRIC PROPERTIES OF Ba-K-Si-Ca-P-O Journal of Material Science and Applied Energy Vol.2, No.1, 2013 pp.1-5
2 Thermoelectric Generator Using Local Mineral MnO-Fe2O3-SiO2-BaO-Al2O3-Others Journal of Automation and Control Engineering Vol.2, No.2, June 2014 pp.166-170
3 THERMOELECTRIC GENERATOR USING LOCAL MINERAL Fe2O3- SO3-SiO2-others Journal of Material Science and Applied Energy Vol.3, No.2, 2013 pp.6-10
4 พลังงานเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นบ้านห้วยผุก ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 1981 - 1989
5 ศึกษาสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านคกเลาใต้หมู่ที่ 3 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประเทศไทย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 2432 - 2439
6 การศึกษาสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 1199 - 1207
7 การศึกษาสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นภูยาง บ้านน้อย หมู่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 2474 - 2479
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การศึกษาสมบัติเทอร์มออิเล็กทริก ได้แก่
2 - Thermoelectric Sensitivity: Type of Charge Carrier (n-type & p-type) and Seebeck Coefficient
3 - Electrical Characteristics: Electrical Resistivity
4 - Thermal Conductivity
5 - Thermoelectric Efficiency: Power Factor and Dimensionless Figure of Merit
6 การศึกษารอยต่อที่มีตัวนำยิ่งยวดเป็นส่วนประกอบ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต่างศักย์และค่าการนำไฟฟ้าของวัสดุชนิดต่างๆ ในรอยต่อที่มีตัวนำยิ่งยวดเป็นส่วนประกอบ ผ่านกราฟสเปกโตรสโคปีความนำไฟฟ้า
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2558
2 รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2562
3 ศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2566