1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน ม.เชียงใหม่ 2550
2 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.มหาสารคาม 2546
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั้มความร้อนในสภาพภูมิอากาศจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรล. 80,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 A Study Thermal Fuel Efficiency of Charcoal Briquette from Macadamia Nut Shell and Coconut Shell. Sakon Nakhon Rajabhat University International Conference 2015 (SNRU-IC 2015)
2 การศึกษาการสร้างเตาชีวมวลโดยการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตมะพร้าวแก้วเป็นเชื้อเพลิงจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย หน้า 1193 - 1198
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 วิศวกรรมพลังงาน ม.ขอนแก่น 2562
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีพลังงาน 2561