1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ปร.ด. ฟิสิกส์ ศิลปากร 2558
2 วท.ม. ฟิสิกส์ ศิลปากร 2548
3 ค.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2542
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 โครงการนำร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2555
2 โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือข้อมูลมาตรฐานทางอากาศและแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2555
3 โครงการจัดทำแผนที่ลมระดับไม โครสเกลสำหรับส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมในประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2555
4 โครงการนำร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชน ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2556
5 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งดีปลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 PRASEODYMIUM DOPED (Bi2O3)x (Cu O)y (0.6Sr CO3 + 0.4CaCO3)z SUPERC- ONDUCTORS SYSTEM. The 2nd International Confer- ence on Applied Science (ICAS), The3th International Conference on Science and Techno logy for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (STGMS) Souphannou The 2nd International Confer- ence on Applied Science (ICAS), The3th International Conference on Sci
2 PRELIMINARY STUDY OF CONVERT- ING WASTE TO ENERGY FROM THE ECOTOURISM GARBAGE FOR PHUKRA -DUENG NATIONAL PARK , THAILAND, The 2nd International Conference on Applied Science (ICAS), The 3th International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Subregion (STGMS) Souphanouvong ฉบับที่ 24-25 March หน้า 657-661 ปี 2011
3 Experimental performance and Neuron Network modeling of a solar dryer for drying Bamboo shoot strips International Journal of Scientific & Engineering Research, ฉบับที่ 6 หน้า 1155-1161 ปี 2015
4 Thin layer drying of Black Galingale in Thailand International Journal of Scientific & Engineering Research International Journal of Scientific & Engineering Research, ฉบับที่ 6 หน้า 374-378 ปี 2015
5 Greenhouse Solar Dryer for Drying Bael Fruits (Aegle marmelos) in Thailand International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference 24-26 November, 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand หน้า 721-731 ปี 2015
6 Modeling of Pineapples Thin-layer Drying Process International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference 24-26 November, 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand หน้า 741-748 ปี 2015
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 Superconductor
2 Solar energy
3 Wind energy
4 Solar drying
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2559
2 รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 2563