1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.บ. เกษตรกลวิธาน สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล 2535
2 วศ.ม. เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 2544
2 การศึกษาตะแกรงนวดและความเร็วเชิงเส้นปลายซี่นวดที่มีผลต่อการนวดทานตะวันด้วยเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2544
3 การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยกึ่งอัตโนมัติสำหรับการเพาะเห็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2549
4 การศึกษาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราเขตจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) 2551
5 การเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟ้าที่ได้จากก้อนเชื้อเห็ดที่ผ่านการอัดก้อนด้วยเครื่องอัดกึ่งอัตโนมัติและอัดด้วยแรงคน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย 2553
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 ด้านเครื่องจักรกลเกษตร
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 (กำลังศึกษาต่อ)
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2561