1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2556
2 วท.ม. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547
3 วท.บ. พืชศาสตร์ (พืชไร่) มหาวิทยาลัยแมโจ 2541
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 สัณฐานวิทยาและลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ในถิ่นฐานที่ปลูกในจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) 2560
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 Biodiversity and Investigating Pathogenic Levels of Endogenous Strains of Pandora neaoaphidis Collected from Cruciferous Crops in Northern Thailand International Journal of Agricultural Technology 2018 Vol. 14(3) : 313-324 Available online http:/www.ijat-aatsea.com ISSN 2630-0192(Online)
2 Growth of Indigenous Azotobacter spp. Under Various Cultural. ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ( The 43 rd Congress on Science and Technology of Thailand : STT 43) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 93 -97
3 การสำรวจความหลากหลายของไผ่ในสภาพพื้นที่ราบของจังหวัดเลยตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 1003 - 1009
4 การศึกษาคุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์และความงอกข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในเขต อ.ด่านซ้าย จ.เลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2185 - 2193
5 ผลของน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในระบบไฮโดรบอกซ์ แบบน้ำนิ่ง. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2235 - 2243
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 จุลชีววิทยาทางดิน
2 สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว
3 ปุ๋ยชีวภาพ
4 อะไซโตแบคเตอร์
5 เกษตรอินทรีย์
6 เกษตรธรรมชาติ
7 เกษตรกรรมยั่งยืน
8 ปุ๋ยอินทรีย์
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2560