1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
2 วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของปวยเล้ง. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2221 - 2227
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 ด้านพืชสวน
2 ไม้ดอกไม้ประดับ
3 สรีระวิทยาไม้ดอก
4 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
5 ไม้ดอกประเภทหัว
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 พืชสวน (ยังไม่ได้ติดต่อ)
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2562