1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 Ph.D. Computer Science UK University of Manchester 2554
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 แนวโน้มวิธีการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนออนไลน์. ตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 3 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), ISSN 2408-2481, นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 45 - 68
2 A Preliminary Implementation of Data Mining Approaches for Predicting the Results of English Exit Exam, The 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), November 2-3, 2017, Bangkok, Thailand, IEEE, 76-81. DOI=10.1109/INCIT.2017.8257875
3 Investigating Influential Aspects of Library Use by Mining Library and Student Data, The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP), November 13-15, 2017, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 157-167.
4 Application of Data Mining Techniques for Predicting Student Success in English Exit Exam, The 12th ACM International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ACM IMCOM 2018), January 5-7, 2018, Langkawi, Malaysia. DOI=https://doi.org/10.1145/3164541.3164638
5 Loei Fabric Weaving Pattern Recognition Using Deep Neural Network. The 15 th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018) July 11 – 13,2018 Faculty of ICT, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand. Page 398 - 403
6 Detection and Classification of Vehicles using Deep Learning Algorithm for Video Surveillance Systems.and. The 14th National Conference on Computering and Information Technology (NCCIT 2018) July 5 – 6,2018 at Shangri – la Hotel, Chiang Mai.Thail page 402 - 407
7 ระบบสนับสนุนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018). วันที่ 9-10 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า 578 - 587
8 การรับการสั่งอาหารแบบอัตโนมัติสำหรับร้านอาหารท้องถิ่นด้วยการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและเว็บ . ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย หน้า 1263 – 1269
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 Programming and Algorithm
2 Computer Network
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2558
2 รองศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2563