1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 “การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
2 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นและผักพื้นบ้าน ในชุดสำรับ/ตำรับอาหาร ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
3 ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปง บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (ภาษาอังกฤษ) Potential Development of Eco-cultural Tourism of Phu Tao Pong, Ban BuengKum, Na Ho Sub-District, Dansai Dis สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 การศึกษาความต้องการและพัฒนาระบบ IPTV เพื่อการศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 22- 23 มกราคม 2558
2 แนวโน้มวิธีการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนออนไลน์. ตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 3 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), ISSN 2408-2481, นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 45 - 68
3 A Preliminary Implementation of Data Mining Approaches for Predicting the Results of English Exit Exam, The 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), November 2-3, 2017, Bangkok, Thailand, IEEE, 76-81. DOI=10.1109/INCIT.2017.8257875
4 Investigating Influential Aspects of Library Use by Mining Library and Student Data, The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP), November 13-15, 2017, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 157-167.
5 Application of Data Mining Techniques for Predicting Student Success in English Exit Exam, The 12th ACM International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ACM IMCOM 2018), January 5-7, 2018, Langkawi, Malaysia. DOI=https://doi.org/10.1145/3164541.3164638
6 ระบบสนับสนุนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018). วันที่ 9-10 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า 578 - 587
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 HTML5 Application Development Fundamentals Certificate
2 Software Development Fundamentals Certificate
3 Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate
4 Hard Disk DriveTechnology
5 Software Engineering
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560
2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2559
2 รองศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2567
3 ศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2572