1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 Development of Nutrition Triage Program on Android Operation System. The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018), July 21, 2018 North Eastern University, page 714 - 726
2 ระบบฐานข้อมูลพันธุ์มันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดเลย. ตีพิมพ์รายงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล หน้า 61 – 71
3 ระบบบริหารจัดการศูนย์ฝึกวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย หน้า 2647 - 2653
4 ระบบจองโต๊ะและสั่งอาหารร้านเฮือนฝ้ายคำ. ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิท หน้า 145 152
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 Data Mining
2 Web Design
3 Programming and Algorithm
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560
2 รองศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2567
3 ศาสตราจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2574