1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 MSC. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ University of Leeds 2544
2 BSC. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา Griffith University 2540
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การจัดการของเหลือที่ทำจากแตงไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2546
2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว : แก่งคุกคู้ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548
3 การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2550
4 การจัดการของเสียจากการผลิตมะพร้าวแก้ว กระทรวงวัฒนธรรม 2551
5 การใช้น้ำส้มสายชูสำหรับการผลิตยางแผ่น กระทรวงวัฒนธรรม 2552
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด (Waste Utilization)
2 การเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Agriculture for Environment)
3 การจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Community Parheipatey Action Research )
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา