1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา 2550
2 วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 วิเคราะห์ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 วิเคราะห์โลหะหนักในดินตะกอน
2 น้ำทะเลและเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2566