1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
2 ศษ.บ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557
2 วิเคราะห์ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 การศึกษาคุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2022 - 2029
2 คุณภาพน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2030 - 2039
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การจัดการลุ่มน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, การป้องกันและการชะล้างพังทลายของดิน และการจัดการขยะ
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2570