1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การศึกษาอิทธิพลของระดับและชนิดของไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 40,000 บาท 2559
2 ผลของระดับและชนิดของไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 98,500 บาท 2559
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ และ ศราวุฒิ ม่วงศรี. 2552. ผลของการใช้มันเส้นบดแทนข้าวโพดในสูตรอาหารเป็ดเทศ. เทศ. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง ปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้วิจัยหลัก)
2 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ และ ศราวุฒิ ม่วงศรี. 2552. ผลของการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ทดแทนการใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง ปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้วิจัยหลัก)
3 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ และ ศราวุฒิ ม่วงศรี. 2553. ผลของการใช้มันเส้นบดแทนข้าวโพดบดในสูตรอาหารเป็ดเทศพันธุ์บาร์บารี. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่องคาร์บอนฟุตพรินท์ วิกฤตหรือโอกาสของปศุสัตว์ไทย. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้วิจัยหลัก)
4 Chaiyapruek Hongladdaporn, Sawang Kullawong, Suthasrine Kruttaga, Yuttasin Chaisit and Sarawut Mungsri. 2011. Effect of Methionine Levels on Growth Performance of Broiler Chickens. The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region. The Second International Conference on Applied Science and The Third Interna 24 - 25 March 2011, Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao People, s Democratic Republic. (ผู้
5 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร. 2555. ผลของปลายเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ. แก่นเกษตร, ปีที่ 40 ฉบับพิเศษ 2/2555. ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 มีนาคม 2555, มหาวิทยาลั
6 Chaiyapruek Hongladdaporn, Sawang Kullawong, Suthasrine Kruttaga, Yuttasin Chaisit, Gecha Kaewnaree, Suntitorn Onpun, Aphinant Phaohom and Sarawut Mungsri. 2013.Effect of using Job’s tears bran in die International Conference, Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors. 23-28 February 2013. Kunming, Yunnan, People]s Republic of China.
7 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ เชษฐา จงนอก ณรงค์ หาญเชิงชัย กลมทิพย์ ลิ้มสวัสดิ์ และ ศราวุฒิ ม่วงศรี. 2557. ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ชี. แก่นเกษตร, ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 1/2557. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15, 27 มกราคม 2557, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ว
8 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ กนกพร สีทา กอบกุลเผ่าศิริ ทิพวรรณ วงษา และ ศราวุฒิ ม่วงศรี. 2557. ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อสรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ชี. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย, , ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 1 มกราคม-เมษายน 2557. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3. คณะเกษตรศาสต
9 . ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ ดาริกา ยามา ศุภิกา หล้ามะโฮง สุพรรษา นิราศโศรก และ ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล. 2558. ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ชี. แก่นเกษตร, ปีที่ 43 ฉบับพิเศษ 1/2558. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16, 26-27 มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผ
10 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ กนกเลขา สีดา ไกรวรา ดงประถา ลัคนา เสนานาม และ เสาวลักษณ์ คำฝอย. 2558. ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”, 24 กรกฎาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (ผู้วิจัยหลัก)
11 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ และ ศรุติวงศ์ บุญคง. 2558. ผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558, 29 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. (ผู้วิจัยหลัก)
12 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ และ สุธาสินี ครุฑธกะ. 2559. การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรตีน อัตราโปรตีนสุทธิ และการย่อยได้จริงของไนโตรเจนของผลพลอยได้จากการสีเดือยในลูกสุกรหลังหย่านม. แก่นเกษตร, ปีที่ 44 ฉบับพิเศษ 1/2559. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25-26 มกราคม 2559, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผ
13 ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ และ ศรุติวงศ์ บุญคง. 2559. ผลของระดับเมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนครปฐม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559, 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559. มหาวิทยาลัยนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
14 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สุนทร เกไกรสร แล เกศนีย์ วราสินธุ์. 2547. สมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ แลนด์เรซ และสุกรลูกผสม. การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/ สัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
15 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สุมาลี บำรุงสุข และอุทัยวรรณ์ อ่างกระโทก. 2547. อิทธิพลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกร. การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
16 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สุนทร เกไกรสร. 2548. อิทธิพลของระดับพลังงานต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกหย่านม. การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
17 วิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และ เกศนีย์ วราสินธุ์. 2548. อิทธิพลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกรน้ำหนัก 5 ถึง 10 กิโลกรัม. การสัมมนาวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
18 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สมหมาย เกลอกระโทก ไพทูรย์ รอดวินิจ และ มนัฐทวี บุตรพรม. 2548. อิทธิพลของสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรน้ำหนัก 10 กิโลกรัม. การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2548 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
19 วิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และ สมหมาย เกลอกระโทก. 2548. การเสริมกรดอินทรีย์ในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม. การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
20 . สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สมหมาย เกลอกระโทก สุทธิพันธ์ สีแสนตอ และ นิภาพร ปุริธรรมเม.2548. การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรน้ำหนัก 10 ถึง 20 กิโลกรัม ที่ได้รับปลาป่นและถั่วเหล การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
21 วิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สมหมาย เกลอกระโทก สุทธิพันธ์ สีแสนตอ และ นิภาพร ปุริธรรมเม. 2548. การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรน้ำหนัก 20 ถึง 40 กิโลกรัม ที่ได้รับปลาป่นและถั่วเหลือง การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
22 วิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และ อุทัยวรรณ์ อ่างกระโทก. 2548. อิทธิพลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกรพันธุ์ดูรอคและสุกรลูกผสม. การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ผู้ร่วมวิจัย)
23 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และ เกศนีย์ วราสินธุ์. 2549. อิทธิพลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรน้ำหนัก 5 ถึง 10 กิโลกรัม. วารสารแก่นเกษตร. (ผู้ร่วมวิจัย)
24 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร สมหมาย เกลอกระโทก สุทธิพันธ์ สีแสนตอ และ นิภาพร ปุริธรรมเม. 2549. การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรน้ำหนัก 10 – 40 กิโลกรัม ที่ได้รับปลาป่นและถั่วเหลือง วารสารแก่นเกษตร. (ผู้ร่วมวิจัย)
25 การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยทดแทนปลายข้าวในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นเนื้อ. ตีพิมพ์วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 มกราคม 2561 หน้า 634- 638 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
26 ผลของระดับไขมันและแหล่งไขมันในอาหารต่อการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ. ตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 389 – 395 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
27 ผลของระดับไขมันและแหล่งไขมันต่ออัตราการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 516 - 523
28 การคัดเลือกผึ้งพันธุ์ตัวผู้โดยวิธีการทดสอบความสามารถของลูก. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2263 - 2269
29 การศึกษาสมรถนะการผลิตของผึ้งที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2270 - 2275
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
2 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 การผลิตสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์ 2560