1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.ม. สัตวศาสตร์ ขอนแก่น 2549
2 วท.บ. เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น 2546
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 ผลของการใช้รำเดือยและปลายเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น 40,000 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
2 การศึกษาอิทธิพลของระดับและชนิดของไขมันในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญติบโต และการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ 40,000 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
3 องค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน 50,000 วช.
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ งานการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”24 กรกฎาคม 2558
2 การศึกษาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมต่อผลผลิตไข่ในอาหารนกกระทา การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร เรียนรวม คณะเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
3 ผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 วิชาการก้าวหน้าภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4 การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรตีน อัตราโปรตีนสุทธิ และการย่อยได้จริงของไนโตรเจนของผลพลอยได้จากการสีเดือยในลูกสุกรหย่านม การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 “ภูมิปัญญาเกษตรอีสานสืบสานพระราชดำริ” วันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5 ผลการเสริมเมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นช่วงให้ไข่ การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 “ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานพระราชดำริ” วันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6 การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยทดแทนปลายข้าวในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นเนื้อ. ตีพิมพ์วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 มกราคม 2561 หน้า 634- 638 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
7 ผลของระดับเมทไธโอนีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นเพศผู้. ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 5ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง C201 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 93 - 98
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การผลิตสัตว์ อาหารสัตว์
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 สัตวศาสตร์ ขอนแก่น 2565
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์ 2561