1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 (ค.ม.) สุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531
2 กศ.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2523
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการให้บริการดูแลสุขภาพที่สถานีอนามัยในอำเภอเมือง จังหวัดเลย. 2539
2 ปัญหาและความต้องการในการดำเนินกิจกรรมชุมชนเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดเลย. 2540
3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเลย. 2541
4 ปัญหาและความต้องการในการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร เขตการศึกษา 9. 2542
5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 2543
6 สุขภาพทางเพศในวัยรุ่นไทย. 2554
7 การพัฒนาสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเลย. 2555
8 การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของประชาชนในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาบ้านน้ำภู หมู่ที่ 4. 2557
9 การพัฒนาแกนนำในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดเลย. 2558
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของประชาชนในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาบ้านน้ำภู หมู่ที่ 4. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 หน้า 79-90.
2 การพัฒนาสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเลย. เลย. Journal of Biology Agriculture and Health case International institutes for Science Technology Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing Vol.3, No 15, 2013. (47-54)
3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเลย. ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบรูรพา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 15 - 26
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 พฤติกรรมสุขภาพ
2 สุขศึกษา
3 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
4 เภสัชวิทยา
5 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา