1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 Doctor of Public Health Public Health The University of Melbourne, Australia. 2545
2 วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 2538
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสกลนคร 2535
4 ประกาศนียบัตรพยาบาล เทียบเท่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2533
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การศึกษาภาวะโลหิตจางในเด็กในจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร 2541
2 ผลของการใช้จมูกข้าวทดแทนข้าวเหนียวในส่วนผสมต่อคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556
3 ผลของไส้ชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยวพร้อมบริโภค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 Effect of Education Program on Perception and Preventive Behavior of Iodine Deficiency Disorders Among Grade 6 students, Kutbak District Sakonnakhon Province Journal of Public Health 1998, vol.28 no.3 page 70-80
2 Anemia in Children in Sakonnakhon province. Thai Journal of Paediatrics 1998, vo.l37 no.1 page 1-9
3 Assessing Cost Effectiveness in Mental Health: Vocational Rehabilitation of Schizophrenia and related conditions. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2005, vol.39 no.8 page 693-700.
4 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 1-6
5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 71-77
6 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 86-90
7 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 97-103
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเลย วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 128-139
9 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรวัยแรงงาน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2557 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 140-146
10 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
11 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
12 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากสาบเสือต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลิน Antibacterial Activity of Ethanol Crude Extract of Eupatorrium odoratum Linn. Aginst Methicillin – Resist ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 : 2560 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาว หน้า 1310 – 1318
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 สาธารณสุขศาสตร์ การประเมินโครงการทางสาธารณสุข
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ 2559