1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
2 วท.บ. สุขศึกษา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2545
3 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2542
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย สกว.ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น 2554
2 ภาวะความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ในช่วงเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2554
3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในนักเรียนโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 2558
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2 การจัดการด้านสาธารณสุขในชุมชน
3 สุขภาพจิต
4 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 สาธารณสุขศาสตร์ มหาสารคาม 2556-ปัจจุบัน
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา