1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์ ชุมศรี และ อรทัย ปานเพชร. (2553). คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสำเร็จในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 25,000 บาท 2553
2 ปิยะพงษ์ ชุมศรี, บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และ อรทัย ปานเพชร. (2553). การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็งในโรงอาหาร กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 25,000 บาท 2553
3 บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์ ชุมศรี และ อรทัย ปานเพชร. (2555). ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการปรับเปลี่ยนความไวของ Staphylococcus aureus ต่อยาปฏิชีวนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 50,000 บาท 2555
4 ปิยะพงษ์ ชุมศรี, บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และ อรทัย ปานเพชร. (2555). การศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อราในบรรยากาศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 40,000 บาท 2555
5 บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเภสัชวิทยาโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 2,000 บาท 2557
6 อรทัย ปานเพชร, ปิยะพงษ์ ชุมศรี และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2557). การศึกษาความต้องการเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 35,000 บาท 2557
7 บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2559). ผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นในการเรียนวิชาจุลชีววิทยาพื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณ 5,000 บาท 2559
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 บุญเลี้ยง สุพิมพ์. (2554). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาโดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 3 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์. 23-27.
2 บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ปิยะพงษ์ ชุมศรี, อรทัย ปานเพชร, วิรยา ภูมิผักแว่น และธีระพร เหลืองบุตรนาค. (2556). ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมการผลิตพิมเสนน้ำของนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 5 ฉบับสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์. 47 – 53.
3 ปิยะพงษ์ ชุมศรี, บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และอรทัย ปานเพชร. (2558). การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็งที่จำหน่ายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษายน– มิถุนายน. 120 – 128.
4 Bunliang Suphim, Piyapong Choomseer, Orathai Panpetch. (2016). The interactive effect of the combinations of Kaemferia parviflora extract with antibiotic agents against methicillin resistant Staphyloc งานประชุมวิชาการระดับนานชาติ NATPRO6 (The 6th international conference on natural products for health and beauty “new frontiers in natural products for health & longevity”) ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด อ 21 – 23 มกราคม 2559
5 การปนเปื้อนเชื้อราก่อโรคในระบบทางเดินหายใจในอากาศภายในอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 : 2560 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาว หน้า 1267 – 1274
6 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไร่อ้อยบ้านหินลาด ตำบาลโนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 : 2560 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาว หน้า 1302 – 1308
7 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากสาบเสือต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลิน Antibacterial Activity of Ethanol Crude Extract of Eupatorrium odoratum Linn. Aginst Methicillin – Resist ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 : 2560 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาว หน้า 1310 – 1318
8 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 1040 - 1048
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อราในอากาศภายในอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 1234 - 1240
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การสอนทางด้านเภสัชวิทยา
2 จุลชีววิทยา
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ 2560
2 รองศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ 2570
3 ศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ 2575