1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) กายวิภาคศาสตร์ มหิดล 2550
2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์ บูรพา 2546
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การศึกษาคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสำเร็จในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกูลต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 107 - 117
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 ด้านทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล การปฐมพยาบาล
2 ด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง มหิดล 2562
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ 2560