1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2559
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2549
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา 2541
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ กองทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บริหารจัดการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552-2556
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา ภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 225 - 231
2 พฤติกรรมการใช้ยาแผนปัจจุบันของผู้สูงอายุ หมู่บ้านน้ำภู อ.เมือง จ.เลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยร หน้า 1101 - 1109
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2554-2559
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ 2558