1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558
2 วท.ม. โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (ระบาดวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
3 วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 Factors affecting survival of cervical cancer patients treated at the Radiation Unit of Srinagarind Hospital, Khon Kaen University Thai Cancer Journal 2007; 15 : 119-121.
2 Risk factors for colorectal cancer in northeast Thailand: lifestyle factors Asian Pac J Cancer Prev. 9 :623-629.
3 Lack of Association between an XRCC1 Gene Polymorphism and Colorectal Cancer Survival in Thailand Asian Pac J Cancer Prev. 2016; 17
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้แพทย์ทางเลือก : กรณีการใช้พืชสมุนไพรของประชาชน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทย หน้า 101 - 104
5 อาหารและเครื่องปรุงอาหารที่มีความสัมพันธ์กับค่าความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ บ้านผือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิท หน้า 241 - 244
6 ทัศนคติในการประกอบอาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทย หน้า 245 - 248
7 การศึกษาภาวะสมองเสื่อมในพื้นที่แหน่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 2153 - 2160
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 วิทยาการระบาดโรคมะเร็ง
2 วิทยาการระบาดโรคติดเชื้อ และโรคเรื้อรัง
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา