1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ส.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
2 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏเลย 2547
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและการป้องกัน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553
2 การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น สํานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2554
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 การศึกษาปริมาณคลอรีนตกค้างในน้ำประปามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 1217 - 1221
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 อนามัยสิ่งแวดล้อม
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
1 สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต บูรพา 2554
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2560
2 รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2565
3 ศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2570