1. ประวัติทางการศึกษา
ลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษา สาขา มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 Ph.D. Health and Wellbeing Sheffield Hallam University 2558
2 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
3 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
2. ผลงานวิจัย (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย/หัวข้อวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน/งบประมาณ ปีที่ดำเนินการ
1 โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2551-2552
3. ผลงานตีพิมพ์ (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
ลำดับ ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับและหน้าที่ตีพิมพ์
1 Dietary consumption patterns of Thai population: The 4th Thailand NHES Ramathibodi medical journal 33 (supplement 1) (July-September 2010), 144-145
2 Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults Diabetes care 34 (9) 2011, 1980-1985.
3 การปนเปื้อนเชื้อราก่อโรคในระบบทางเดินหายใจในอากาศภายในอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . ตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 : 2560 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาว หน้า 1267 – 1274
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 118 - 126
4. ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ความเชี่ยวชาญ
1 อนามัยชุมชน (Community health)
2 โรคติดเชื้อ (Infectious diseases)
3 โรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases)
4 วิทยาการระบาด (Epidemiology)
5 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
6 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research)
7 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economics)
8 การจัดการข้อมูลงานวิจัย (Research data management)
9 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data analysis)
5. แผนการศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)
ลำดับ สาขาที่คาดว่าจะศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
6. แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับ ระดับ สาขาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ 2560