การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2558


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ออกประกาศ ที่ ๐๐๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องจากผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติเกิดความต่อเนื่องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้
    1. เชิญชวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนดในประกาศ ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่ ๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ
    2. เชิญชวนให้นักศึกษาทั่วไปผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัด หน้าอาคารวิชญาการ
    ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lru.ac.th และที่งานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มอบหมายให้นายลำพูน แสนหล้า เบอร์โทรศัพท์ ๐๙-๓๕๕๑-๓๓๒๔ หรือ เบอร์ภายใน ๔๑๑๕๒ เป็นผู้ประสานงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 6/03/2558

Read More