บริษัทแลคตาชอยขอการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา


บริษัท แลคตาชอย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมของบริษัท ฯ
เพื่อช่วยเหลือสังคม และ ร่วมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับกิจกรรมของหน่อยงานภาครัฐและเอกชนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
กิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท" เป็นอีกกิจกรรมที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนในชนบทห่างไกล และ 
ทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การร่วมกันพัฒนาห้องน้ำ ห้องสมุดห โรงอาหาร และการให้ความรู้เพิ่มเติมกับเด็ก ๆ เป็นต้น 
บริษัท แลคตาชอย จำกัด ขอเป็นส่วนร่วมหนึ่งในการสนับสนุนุกิจกรรม "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท" เพื่อเป็นการส่งความสุข 
ไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์การเรียน และเป็นการช่วยเหลือทางสังคมทางตรง  

ดาวน์โหลดเอกสาร 20160513152923.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 13/05/2559

Read More