การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560


  ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยการคัดเลือกมีรายละเอียดดังในเอกสารแนบไฟล์

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170309110025.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 9/03/2560

Read More