กิจกรรมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560


 ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห้งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามกรอบเกณฑ์ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์

www.dcy.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170310154946.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 10/03/2560

Read More