โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                ในโครงการนี้ มูลนิธิฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยเผยแผ่เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังคณะต่างๆในมหาสิทยาลัยที่เกี่ยงข้องโดยตรงกับสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด และกรุณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเข้ารับ Code Banner ประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ (www.thairice.org)

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170320142325.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2560

Read More