ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนัดประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ สามารุผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์เผยแผ่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 วช. ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาดังนี้

  1. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  2. กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
  3. ในการนี้ วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ” (Thailand Research Expo 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานและข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกคาใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170320144912.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2560

Read More