การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560


สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
  2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชมชนทั่วไป

โดยมีหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ดังรายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170530142456.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 30/05/2560

Read More