การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 4/09/2561

Read More