การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น


การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการสนับสนุนวิชาการ

พัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่อ

อาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 22/11/2561

Read More