โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ในการจัดทำแผนการอบรม และคัดเลือกโรงเรียนและคัดเลือกหัวข้อการอบรม ในการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 29/01/2562

Read More