โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group)ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วงมะพร้าวให้ปลอดภัยจากสารเคมี


โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group)

ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วงมะพร้าวให้ปลอดภัยจากสารเคมี

วันที่ 30 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

โครงการสัมมนาระดมความคิดและจัดทำกระบวนการกลุ่ม (Focus group) ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วงมะพร้าวให้ปลอดภัยจากสารเคมี <<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 31/01/2562

Read More