โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาระเคมี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาระเคมี

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562
ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 12/03/2562

Read More