ประชมสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA Mascot Contest 2017 (กรณีขยายเวลารับผลงานประกวด)


                 ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จะจัดโครงการประกวดออกแบบ Mascot สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Mascot Contest 2017) โดยเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการออกแบบ และแสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงออกแบบและแนวความคิดประกอบ

                ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันของท่าน ส่งผลงานออกแบบมาสคอตในโครงการประกวดออกแบบ Mascot สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Mascot Contest 2017) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม (รายละเอียดปรากฏดังแนบ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0 2727 3347 E-mail : noppawan.k@nida.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170804151531.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 4/08/2560

Read More