กำหนดการ โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กำหนดการ

โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่  1 - 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

08.30 – 09.00 น.

ประธานกล่าวเปิดงาน

โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

 

09.00 – 09.30 น.

- กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม

- กิจกรรมปรับความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรม

- นายเศกสันต์ วิชัยพล

- นางสาวพิมพิไล แสงทัพ

วิทยากรจากบ้านชีวาศิลป์               กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.30 – 10.30 น.

- อบรมเรื่อง ผู้นำสร้างสรรค์ (ช่วงที่ 1)

- นายเศกสันต์ วิชัยพล

- นางสาวพิมพิไล แสงทัพ

10.30 – 10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.40 – 12.00 น.

- อบรมเรื่อง ผู้นำสร้างสรรค์ (ช่วงที่ 2)

- นายเศกสันต์ วิชัยพล

- นางสาวพิมพิไล แสงทัพ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

- อบรมเรื่อง ผู้นำกิจกรรมรุ่นใหม่ (ช่วงที่ 1)

- นายเศกสันต์ วิชัยพล

- นางสาวพิมพิไล แสงทัพ

14.30 – 14.40 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.40 – 16.00 น.

- อบรมเรื่อง ผู้นำกิจกรรมรุ่นใหม่ (ช่วงที่ 2)

- นายเศกสันต์ วิชัยพล

- นางสาวพิมพไล แสงทัพ

16.00 – 17.00 น.

- สรุปกิจกรรม

- นายเศกสันต์ วิชัยพล

- นางสาวพิมพิไล แสงทัพ

17.00 – 18.00  น.

พักทำภารกิจส่วนตัว

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ

- กิจกรรมฮักพี่-ดูแลน้อง

- ทีมงานสโมสรนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557

21.00  น.

เข้าที่พัก อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558   ให้ผู้เข้าร่วมอบรมใส่เสื้อเฟรชชี่


กำหนดการ

โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่  1 - 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

06.00 – 06.30 น.

ออกกำลังกาย

 

06.30 – 07.30 น.

ทำภารกิจส่วนตัว

 

07.30 – 08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 -10.00 น.

- อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น       (ช่วงที่ 1)

- วิทยากรจากมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย 2 ท่าน

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.15 – 12.00 น.

- อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น       (ช่วงที่ 2)

- วิทยากรจากมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย 2 ท่าน

12.00 – 13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45  น.

- อบรมเรื่อง เทคนิคการจัดดอกไม้และจัดตกแต่งสถานที่ในงานพิธี (ช่วงที่ 1)

- วิทยากร นางเพ็ญศรี บรรเทา

และทีมงาน

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 – 17.00 น.

- อบรมเรื่อง เทคนิคการจัดดอกไม้และจัดตกแต่งสถานที่ในงานพิธี (ช่วงที่ 2)

- วิทยากร นางเพ็ญศรี บรรเทา

และทีมงาน

17.00 – 18.00 น.

พักทำภารกิจส่วนตัว

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00  น.

- กิจกรรมสันทนาการ

- กิจกรรมพิธีเทียน

- ทีมงานสโมสรนักศึกษาฯ

ประจำปีการศึกษา 2557

21.00 น.

เข้าที่พัก อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 ให้ผู้เข้าร่วมอบรมใส่เสื้อคณะสีเหลือง

 

กำหนดการ

โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่  1 - 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

06.00 – 06.30  น.

ออกกำลังกาย

 

06.30 – 07.30 น.

ทำภารกิจส่วนตัว

 

07.30 – 08.30  น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 -10.00 น.

- อบรมเรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณการศึกษา

- วิทยากร อ.สังสรรค์ หล้าพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยวิทยากร)

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.15  - 12.00 น.

- อบรมเรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ช่วงที่ 1)

- วิทยากร อ.สังสรรค์ หล้าพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยวิทยากร)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.

- อบรมเรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ช่วงที่ 2)

- วิทยากร อ.สังสรรค์ หล้าพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยวิทยากร)

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 – 16.30 น.

- สรุปผลงาน และนำเสนอ

- วิทยากร อ.สังสรรค์ หล้าพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยวิทยากร)

16.30 – 17.00 น.

ประธานกล่าวปิดงาน

โดย  อ.สังสรรค์ หล้าพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ให้ผู้เข้าร่วมอบรมใส่ชุดนักศึกษา

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมเครื่องนอนมาด้วยสำหรับพักที่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2  คืน

ดาวน์โหลดเอกสาร 20150627110605.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 27/06/2558

Read More