รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการ


รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำนักศึกษา (STAFF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่  1 - 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมสตาฟ (staff) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้นปีที่ 2)

ลำดับ

ชื่อ - นาสกุล

สาขาวิชา

ชั้นปีที่

เบอร์โทร

ไซส์เสื้อ

1

นายสุวิทย์  วินากร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

090-8392598

M

2

นายธีระวัฒน์  พรมพิมพ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

080-7356042

M

3

นายอนันต์  ไวจำปา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

0986016181

L

4

นายธวัชชัย  ไชยกฎ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

087-2280967

M

5

นายอนุชิต  ลอดดอน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

090-4141303

L

6

นางสาวดารารัตน์  เศษสูงเนิน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

098-7653205

S

7

นางสาวสวนีย์  ศรีณะอารังค์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

-

L

8

นายวีรวัฒน์  เวียงนนท์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

087-6586833

S

9

นางสาวชุติมา  สุขหงส์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

093-5092970

S

10

นางสาวสุวารี  พรมนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

098-635869

S

11

นายคงฤทธิ์  ชาวดร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

094-6638545

L

12

นายวสันต์  ศีรีปี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

091-3607798

M

13

นางสาวสุภาวดี  แผงตัน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

088-0353126

L

14

นางสาวมนณภา  บุญมีทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

081-0592710

M

15

นายวีระพงษ์  ทับชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

-

S

16

นายภัทรพล  ศรีสุธรรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

090-8501074

M

17

นายศุภสิทธิ์   ศรีวงษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

093-506635

ติดต่อไม่ได้

18

นางสาวสุนิสา  เสนานุช

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

061-1421264

ติดต่อไม่ได้

19

นายณัฐวุฒิ  เจริญไวย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

093-4675159

 

20

นายเอกชัย  เรือนนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

088-7280282

ติดต่อไม่ได้

21

นางสาวกนกพิชญ์  พหลทัพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

-

S

22

นางสาวดวงตา  โครตสีดำ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

-

M

23

นายปรัชญา ขอดคำตัน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

-

L

24

นายปัจจุธร จันทร์หล้า

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

-

XL

25

นางสาวดวงตา โคตรสีดำ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

-

M

26

นายจัตุรงค์  โพธิ์งาม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

098-8557544

L

27

นายอังสุพล  ทองทิพย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

087-9518837

M

28

นางสาวอนุสรา ธัญญเจริญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

093-4565155

S

29

นางสาวสุดารัตน์  มูลคำ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2

-

S

30

นายลิขิต  คงหินตั้ง

เคมี

2

 098-2290731

L

31

นางสาวปิยธิดา  เชื้อศีรี

เคมี

2

061-2359538

M

32

นางสาวกิตติมา  สุขสร้อย

เคมี

2

098-9475126

M

33

นางสาวศิริลักษณ์  บุญใหญ่

เคมี

2

-

M

34

นางสาวปวีณา  จำปา

เคมี

2

-

S

35

นางสาวปัทมา  เจ็ดกระโทก

เคมี

2

-

L

36

นางสาวอนุสรา ลีล่ำ

เคมี

2

-

M

37

นิตยา พิลาจันทร์

เคมี

2

-

S

38

นางสาวสุวณีย์  อินดา

อาหารและโภชนาการ

2

098-3043985

L

39

นางสาวศศิธร  จันดา

อาหารและโภชนาการ

2

086-2210168

XXL

40

นางสาวธีราพร  เทชะ

อาหารและโภชนาการ

2

093-5310731

L

41

นางสาวนิธิศา ติปิน

ฟิสิกส์

2

 

S

42

นางสาวมัณฑนา ศรีบัวรินทร์

ฟิสิกส์

2

0887471829

S

43

นางสาวอริสฎา จวบสุข

ฟิสิกส์

2

 

S

44

นางสาวฐานิกา ต่อวาศ

ฟิสิกส์

2

 

S

45

นายสนธยา สุทธิจักร

ฟิสิกส์

2

 

M

46

นางสาวทับทิม คำแก้ว

วิทยาศาสตร์การกีฬา

2

 

-

47

นางสาวนารีกานต์ ศรีพรม

วิทยาศาสตร์การกีฬา

3

 

-

48

นายจักรพันธ์ สอนสุข

วิทยาศาสตร์การกีฬา

3

 

-

49

นายคณิศร คตชัง

วิทยาศาสตร์การกีฬา

3

 

-

50

นายสุวิจักขณ์ จันทร์แดงกิจ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

3

 

-

51

นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

3

0885149580

 

52

นายอภิสิทธิ์ บุญเที่ยง

ชีววิทยา

2

0986685430

 

53

นายวรวุฒิ ตาดี

ชีววิทยา

2

0854704028

 

54

นางสาวปิยะพร อ๊ะนา

ชีววิทยา

2

 

 

55

นางสาวนิภาพร กันภู

ชีววิทยา

2

0884988215

 

56

นางสาวรัตติยากร นุษพรรณ์

ชีววิทยา

2

0887314177

 

57

นางสาวจุฑารัตน์ ปะจิดะ

เกษตรศาสตร์

2

0611120312

S

58

นางสาวชลดา กาภูคำ

เกษตรศาสตร์

2

0906094458

M

59

นางสาวชลดา ภูคำวง

เกษตรศาสตร์

2

0931197813

L

60

นางสาวทิพภาวรรณ์ หลวงโภชน์

เกษตรศาสตร์

2

0885112986

S

61

นางสาวปริดา นาน้อย

เกษตรศาสตร์

2

0611120312

L

62

นางสาวศศิธร ยืนชีวิต

เกษตรศาสตร์

2

0801849584

XXL

63

นางสาวศศิธร รักษ์มณี

เกษตรศาสตร์

2

0852022396

L

64

นายเกรียงไกร บุญสมัคร

เกษตรศาสตร์

2

0986016164

XXXL

65

นางสาวจีรนันท์ แสงศรี

คณิตศาสตร์

2

0883154801

M

66

นางสาวพัชราภา พุกอินทร์

คณิตศาสตร์

2

0862088934

M

67

นางสาวมลธิชา พูโคกสูง

คณิตศาสตร์

2

0934873830

M

68

นางสาวกมลลักษณ์ ศรีบุรินทร์

คณิตศาสตร์

2

0821120978

M

69

นางสาวจันทร์จิรา โครตศรีวงศ์

คณิตศาสตร์

2

0945255836

M

70

นางสาวนภัสวรรณ ฉลูทอง

สาธารณสุขศาสตร์

2

 

S

71

นางสาวกันยาภรณ์ อาจกล้า

สาธารณสุขศาสตร์

2

 

M

72

นายชนชิต พลูชารี

สาธารณสุขศาสตร์

2

 

L

73

นางสาวสมาพร โคกถิ่น

สาธารณสุขศาสตร์

2

 

M

74

นางสาวอารยา นาคคำ

สาธารณสุขศาสตร์

2

 

M

75

นางสาวช่อฤดี ชัยสุระ

อาหารและโภชนาการ

2

0934103853

M

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อ - นาสกุล

สาขาวิชา

ชั้นปีที่

เบอร์โทร

ไซส์เสื้อ

1.

นายรังสรรค์  สิทธิวงษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

088-3368026

M

2.

นายปัญญา  กงภูธร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

098-6156076

M

3.

นางสาวพันธิกาล  มงคลล้ำ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

093-4718657

M

4.

นายโยธิน  เย็นขัน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

090-3509422

M

5.

นางสาวมุกดา  หมื่นแก้ว

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

087-3555661

M

6.

นางสาวจารุวัณ  พิมทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

061-1413978

L

7.

นายณัฐวุฒิ รัตน์ไพบูลย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

 

M

8.

นายธีระ โจะโหะสิงห์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

 

M

9.

นางสาวมุฑิตา  ศรีสุธรรม

ชีววิทยา

3

083-6726164

M

10.

นางสาวชาลีนี  ศรีศักดิ์

ชีววิทยา

3

082-7697650

M

11.

นางสาวศุภลักษณ์ รองปัญญา

สาธารณะสุขศาสตร์

3

080-7649499

M

12.

นางสาวกิ่งกมล  ต้นพนม

สาธารณะสุขศาสตร์

3

098-2277620

XL

13.

นายทรงคุณ  ผาสูงเนิน

เกษรศาสตร์

3

 

M

ดาวน์โหลดเอกสาร 20150629215401.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 29/06/2558

Read More