การประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteer (รุ่นที่ 4)


                  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม  (NBTC Volunteer) ขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2557 โดยที่โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคมที่จะทำน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน  จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ ข้างต้น ทำให้ ทำให้ได้รัยการสนับสนุนการดำเนินโครงการณ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นการดำเนินงานรุ่นที่ 4 นั้น

                สำนักงาน กสทช. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชมสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ องค์การนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชมสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการดังกล่าวทั้งนี้ โครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของอาสาสมัคร เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ และมอบหมายให้ นางสาวธนพร  แสงแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-0151 – 60 ต่อ 7521,7523 เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อดำเนินกิจกรรมการประชมสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171009141635.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 9/10/2560

Read More