กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต


                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 10 ปี ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ ทักษะความรู้ผ่านงานคลิวีดีโอ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนอื่นๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและภาพลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในโอกาสต่อไป

                สามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานคลิปวีดีโอได้ที่ Facebook : @pacc.go.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171218121931.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 18/12/2560

Read More