ประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย


                ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สถาบันพระบรมราชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย (School of Nursing and Midwifery, University Newcastle, Australia) สมาคมการวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม ประเทศฟิลิปปินส์(Philippine Association for Qualitative Research in Health and Social Science) สมาคมพยาบาล เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์(Philippine Nurses Association Baguio City Chapter)สมาคมคณบดีวิทยาลัยพยาบาลแห่งประเทศฟิลิปปินส์(Association of Deans of Philippine Colleges of Nursing)มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศฟิลิปปินส์(St. Louis University, Philippines) และมหาวิทยาลัยฟูดาน เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน (School of Nursing, Fudan University Shanghai, China) จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Qualitative Research in Nursing, Health & Social Science: QRINH) เรื่อง “Qualitative Research Foundations and Sciences for love of the Human Kind” ระหว่างวันที่ 7 – 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

                ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา ร่วมประชุมส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.qrinh.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย) และขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตามระเบียบ ทางราชการจากต้นสังกัด (ตามหนังสือการคลังที่ กค 0409.6/ว122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 และที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549)

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180105093024.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 5/01/2561

Read More